null

يک سخنرانی‌ ژرف، تفکربرانگيز و الهام بخش می‌تواند محرک افراد در پیشبرد شرکت‌ها و سازمان‌های ايرانی به سوی نوآوری باشد. اين سخنرانی‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که الگوهای ذهنی مبتنی بر تکرار و سکون را زیر سئوال ببرند.

null

يک سخنرانی‌ ژرف، تفکربرانگيز و الهام بخش می‌تواند محرک افراد در پیشبرد شرکت‌ها و سازمان‌های ايرانی به سوی نوآوری باشد. اين سخنرانی‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که الگوهای ذهنی مبتنی بر تکرار و سکون را زیر سئوال ببرند.

null

يک سخنرانی‌ ژرف، تفکربرانگيز و الهام بخش می‌تواند محرک افراد در پیشبرد شرکت‌ها و سازمان‌های ايرانی به سوی نوآوری باشد. اين سخنرانی‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که الگوهای ذهنی مبتنی بر تکرار و سکون را زیر سئوال ببرند.

null

يک سخنرانی‌ ژرف، تفکربرانگيز و الهام بخش می‌تواند محرک افراد در پیشبرد شرکت‌ها و سازمان‌های ايرانی به سوی نوآوری باشد. اين سخنرانی‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که الگوهای ذهنی مبتنی بر تکرار و سکون را زیر سئوال ببرند.

نمونه‌ای موفق از نوآوری باز

نمونه‌ای موفق از نوآوری، برآمده از دل همکاری شرکت‌های کوچک و دانشگاهیان در صنعت نساجی سوئد. دیدن ویدئوی زیر را از دست ندهید

برخی نوآوری‌ها موجب تغییر رفتار می‌شوند

برخی نوآوری‌ها موجب تغییر رفتار می‌شوند. تحلیل پیامد این نوآوری‌ها با اتکا به نگاه‌ها و رفتارهای سنتی امکان‌پذیر نیست. می‌توانید در ویدیوی زیر با یکی از این نوآوری‌ها، از زبان پدر واقعیت افزوده آشنا شوید.