کتاب مدیریت تکنولوژی در سازمان‌های تکنولوژی بنیان

اثر ماندگار پروفسور هانس ثامهاین در حوزه مدیریت فناوری و سازمان‌های فناوری‌بنیان که ويژگی ممتازش، پرداختن به بافت سازمانی کسب‌وکارهای وابسته به توسعه و تجاری‌سازی فناوری است. سازماندهی بنگاه‌های فناوری‌بنيان، مديريت افراد و سازمان‌ها و راهبری تیم‌های فناوری‌بنيان از جمله آموزه‌های مهم این کتاب است. نکات ويژه‌ی اين کتاب به سازمان پروژه‌ای در حوزه فناوری بسیار کاربردی و ارزشمند است.

مولف:هانز ثامهاینز
مترجم:سیدکامران باقری، مرتضی رضاپور، سید هادی کمالی

سال چاپ: ۱۳۸۶

در سازمان‌های تکنولوژی بنیان دانش و مفاهیم مدیریت تکنولوژی، رمز موفقیت در محیط سازمان‌های تکنولوژی بنیان است. در این کتاب، آخرین مفاهیم، ابزارها و فنون کارآمد و اثربخش مدیریت بر سازمانهای تکنولوژی بنیان، معرفی و تشریح شده است. از جمله ویژگی‌های برجسته این کتاب می‏توان به موارد زیر اشاره کرد: معرفی روش‌‏هایی برای ارزیابی اثربخشی و عملکرد سازمانها و فرآیندهای مدیریتی آنها بررسی فرآیندهای نوین مدیریتی از جمله مهندسی همزمان، طراحی ساخت، توسعه یکپارچه محصول و فرآیندهای مرحله درگاهی ابزارها و فنون ویژه برای مدیریت پروژه‌‏های تکنولوژی بنیان ارائه و تحلیل نتایج مطالعات میدانی و بررسی‏های موردی تاکید بر موضوعات انسانی از جمله رهبری، کار تیمی، ارتباطات و پایبندی این کتاب، مرجع کامل و با ارزشی برای مدیران، کارشناسان و دست‏اندرکاران محیط‌های تکنولوژی بنیان به‏شمار می‏رود و آموزه‏های آن برای دانشجویان رشته‏های مدیریت تکنولوژی، مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع بسیار ارزشمند است.

HANS J. THAMHAIN
Professor of Management

اطلاعات بیشتر

HANS J. THAMHAIN is Professor of Management and Director of the Technology and Project Management Programs at Bentley College. With experience in high-technology management positions at GTE/Verizon, General Electric, Westinghouse, and ITT, he has authored more than seventy research papers and seven professional reference books on project and technology management.

بخـش ۳ : جستـجو

فصل ۵: منابـع نــوآوري

۵-۱- نوآوري از كجا سرچشمه مي گيرد؟

۵-۲- فشار دانش

۵-۳- كشش تقاضا

۵-۴- نياز چه كساني؟

نقش بازارهاي نوظهور

۵-۵- حركت به سمت سفارشي سازي انبوه

۵-۶- كاربران در مقام نوآوران

۵-۷- كاربران با نيازهاي استثنايي

۵-۸- مشاهده ديگران

۵-۹- نوآوري نوتركيب

۵-۱۰- قوانين و مقررات

۵-۱۱- آينده و پيش بيني

۵-۱۲- پيشامدها

۵-۱۳- چارچوبي براي نگاه به منابع نوآوري

۵-۱۴- نحوه جستجو

۵-۱۳- برقراري توازن ميان بهره برداري و كاوش

ظرفيت جذب

ابزارها و سازوكارهاي جستجو

مديريت ارتباطات دانشي درون سازماني

گسترش پيوندهاي بيروني

ارسال ديده بان

كاوش آينده هاي چندگانه

استفاده از اينترنت

كار با كاربران فعال

ژرف كاوي

آزمايش و يادگيري

سرمايه گذاري خطرپذير درون سازماني

استفاده از كارگزاران و رابطان

يادگيري جستجو در مرزهاي نوآوري

۵-۱۸- دو بعد جستجوي نوآوري

۵-۱۹- نقشه اي از فضاي جستجو چكيده و مطالعات تكميلي

پيوندهاي وبگاه كتاب

مراجع

فصل ۶: شبكه هاي نوآوري

۶-۱- هيچ كس جزيره اي تنها نيست

مدل »اسپاگتي« نوآوري

شبكه هاي نوآوری

شبكه ها در بدو شكل گيري

شبكه هاي درون سازمان ي

شبكه هاي برون سازمان ي

شبكه هاي يادگير ي

شبكه در قلمرو ناشناخته ها

مديريت شبكه هاي نوآوري

پيكره بندي شبكه هاي نوآوري

چگونه شبكه هاي نوآوري را مديريت كنيم؟

چكيده و منابع تكميلي

پيوندهاي وبگاه كتاب

مراجع

بخــش ۲: بستر نوآوري

فصل ۳: ايجاد سازماني نوآور

۳-۱- چشم انداز مشترك، وجود رهبري و عزم نوآوري

۳-۲- ساختار مناسب سازماني

۳-۳- افراد كليدي

۳-۴- مشاركت گسترده در نوآوري

نقشه راه جلب مشاركت كاركنان

۳-۵- كار تيمي اثربخش

۳-۶- فضاي خلاق

رفتار

حمايت سازماني از نوآوري

شيريني انرژي نوآوري

جو در برابر فرهنگ

اعتماد و باز عمل كردن

چالش و مشاركت

ميدان دادن به ايده ها

تعارض و تضارب آرا

ريسك پذيري

آزادي عمل

۳-۷- مرزگستري

۳-۸- فراتر از شرايط پايدار

چكيده و مطالعات بيشتر

پيوندهاي وبگاه كتاب

مراجع

فصل ۴: توسعه راهبرد نوآوري

۴-۱- راهبرد نوآوري : عقلايي يا تدريجي؟

راهبرد عقلايي

رويكرد تدريجي به راهبرد

توصيه هايي براي مديران

راهبري نوآوري در مقابل تقليد نوآوري

۴-۲- توانمندي هاي پوياي بنگاه ها

نهادها: تامين مالي، مديريت و حكمراني شركت

يادگيري از نظام هاي نوآوري خارجي

يادگيري و تقليد

۴-۳- حفاظت از منافع نوآوري

۴-۴- مسيرهاي تحول فناوري

۴-۵- توسعه شايستگي هاي ويژه بنگاه

نظر همل و پاراهالاد درباره شايستگي ها

ارزيابي رويكرد شايستگي هاي محوري

توسعه و حفظ شايستگي ها

۴-۶- جهاني سازي نوآوري

۴-۷- توانمندسازي برا ي تدوين راهبرد

روتين هايي براي كمك به تحليل راهبردي

رويكردهاي مختلف براي مديريت سبد پروژه هاي نوآوري

خلاصه و مطالعات تكميلي

پيوندهاي  وبگاه كتاب

مراجع

بخـش ۱: مديريت نوآوري

فـصــل۱:  نوآوري چيست و چه اهميتي دارد؟

۱- ۱- مقدمه

۱- ۲- چرا نوآوري مهم است؟

۱- ۳- سوالي قديمي، زمينه اي جديد

۱- ۴- نوآوري چيست؟

۱- ۵- نگاهي فرآيندي به نوآوري

نوآوري

ابعاد چهارگانه فضاي نوآوري

نگاشت فضاي نوآوري

۱- ۶- بررسي ابعاد مختلف نوآوري

نوآوري تدريجي- انجام بهتر كار فعلي

نوآوري در پلت فرم

نوآوري ناپيوسته

نوآوري در معماري/ اجزا و اهميت دانش .

چرخه عمر نوآوري- تاكيدهاي متفاوت در گذر زمان

مديريت نوآوري

چكيده و مطالعات بيشتر

پيوندهاي  وبگاه كتاب

مراجع

فصل ۲: نوآوري: يك فرآيند محوري كسب وكار

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تفاوتها حول يك موضوع واحد

نوآوري و خدمات

سازمان با مرزهاي گسترده

بنگاه هاي غيرانتفاعي

اندازه مهم است

سازمان هاي پروژهمحور

شبكه ها و سيستم ها

تفاوت عوامل زمينهاي (در سطح ملي، منطقه اي و محلي)

بهتر انجام دادن/ متفاوت انجام دادن

۲- ۳- روند توسعه مدل ها ي نوآوري

مشكلات مدل هاي تكبعدي

آيا مي توان نوآوري را مديريت كرد؟

۲- ۵- يادگرفتن مديريت نوآوري: ايجاد و توسعه روتين هايي پيرامون فرآيند پايه

۲- ۶- سنجش موفقيت نوآوري

۲- ۷- از مديريت موفق نوآوري چه مي دانيم؟

۲- ۸ – روتين هاي موفقيت در مديريت نوآوري

عوامل زمينهاي مهم

۲- ۹- فراسوي حالت پايدا

چكيده و مطالعات بيشتر

پيوندهاي وبگاه كتاب

مراجع