مدیریت نوآوری
در این مجموعه دو جلدی، فرآيند نوآوری قدم به قدم از مرحله جستجوی ایده‌های نوآورانه، انتخاب صحیح و راهبردی از میان آنها، تبدیل ایده‌ها به محصولات و خدمات جدید و عرضه آنها به بازار و نهایتا بهره‌مندی از منافع نوآوری تشریح شده است. ارائه مثال‌های فراوان و همچنین غنای وبسایت پشتیبان، دو ويژگی ممتاز این اثر ارزشمند به شمار می‌روند.

این کتاب برگردان فارسیِ مهم‌ترين کتاب مرجع تدریس مديريت نوآوری که با رضايت نويسندگان و ناشر خارجی (وایلی) و با درج مقدمه ای ويژه از سوی نویسندگان در ايران در دوجلد منتشر شده است، که کتاب حاضر جلد نخست آن است.

مولف: جو تید، جان بست

مترجم: مرضیه رستمی، سیاوش ملکی‌فر، جواد نوری، کامران باقری، دکتر آراستی

سال چاپ: ۱۳۹۴

چالش نوآوري موضوع تازهاي نيست. سازمان ها همواره ناگزير بوده اند براي بقا و رشد خود به تغيير آن چه به بازار عرضه ميكنند و تغيير در روش خلق و عرضه آن بينديشند. اگرچه نوآوري هر روز بيش از پيش به عنوان ابزاري قدرتمند براي تضمين بقاء و رشد  و نيز راهكاري مطئمن  براي دفاع از موقعيت رقابتي شركتها شناخته م يشود، ولي موفقيت آن را با هيچ روشي نمي توان تضمين كرد. تاريخ نوآوري در فرآيندها و محصولات، مملو است از  ايدههايي به ظاهر خوب  كه در عمل شكست خورده اند .مشكل اينجا است كه  نوآوري در واقع انجام دادن كاري است كه شايد تاكنون سابقه نداشته است و تنها راه براي آگاهي از موفقيت يا عد مموفقيت آن انجام دادن آن است. در عين حال،  پژوهشگران به دنبال روشهاي نظام مندي هستند كه با مديريت فرايند نوآوري و شناسايي عواملي كه م يتوانند بر اين فرآيند تاثيرگذار باشند، ريسك سرمايهگذاري در زمينه نوآوري را كاهش دهند.

كتاب مديريت نوآوري كه به قلم شيواي دو محقق برجسته اين حوزه، جو تيد[۱] و جان بسنت[۲]، به رشته تحرير درآمده است، بدون شك يكي از بهترين و غني ترين كتب مرجع در اين زمينه به شمار مي رود. اين اثر حاصل سالها تلاش نويسندگان در پژوهش و ارائه مشاوره به سازمان هاي معتبر بينالمللي است. به همين دليل از منظر تركيب نظر (تئوري) و عمل (كاربرد) بي بديل است. در اين كتاب، چارچوبي ساده براي فرايند نوآوري ارائه شده است كه شامل چهار مرحله جستجو، انتخاب، اجرا و تصاحب ارزش است .

اگرچه گامهاي مذكور در مورد فرايند نوآوري، تازگي نداشته و قبلا در ادبيات توسط ديگر محققين مورد اشاره قرار گرفتهاند، ولي هنر نويسندگان كتاب در تشريح جزييات هر مرحله همراه با ذكر مثالهاي ناب از دنياي كسب و كار است. به علاوه در وبگاه كتاب مجموعهاي از مورد كاويها، تمرينها، ابزارها و منابع تصويري متنوع و مرتبط با مباحث هر بخش از فرايند نوآوري ارائه شده است كه به غناي بيشتر كتاب و فهم بهتر مطالب كمك ميكنند  .

كتاب از شش بخش تشكيل شده است و هر بخش شامل دو فصل است. در بخش اول كتاب، چيستي و اهميت نوآوري و مديريت آن مورد بحث قرار ميگيرد. به علاوه چارچوب چهار مرحلهاي مديريت نوآوري معرفي و به اختصار تشريح ميشود. بخش دوم به تاثير عوامل زمينهاي در موفقيت نوآوري ميپردازد و نقش عوامل كليدي همچون رهبري، ساختار سازماني، روابط ميان كاركنان و نظام انگيزشي را به تفصيل مورد بررسي قرار ميدهد. بخش سوم به نخستين مرحله فرايند نوآوري اختصاص دارد و به اين سئوال پاسخ ميدهد كه منشا نوآوري چيست و آغاز آن با چه چالشهايي روبرو است. در اين بخش همچنين با زيرفعاليتهاي “جستجو” و ابزارهاي مرتبط با آن آشنا ميشويم .معمولا در پايان مرحله جستجو با تعداد زيادي ايدههاي نوآوري روبرو هستيم كه جذابيت يكساني ندارند و منابع محدود سازمان نيز اجازه پرداختن به همه آنها را نميدهد. لذا ناچار به “انتخاب” از ميان ايدههاي جذابتر هستيم .بخش چهارم كتاب اين موضوع را مورد بررسي قرار داده و به معيارها، مدلها و ابزار مناسب براي تصميمگيري به ويژه در شرايط عدم قطعيت ميپردازد. بخش پنجم تحت عنوان “اجرا يا پياده سازي” به تحقق ايدههاي نوآوري در عمل اشاره دارد و

روشهاي سازماندهي و مديريت سبد پروژههاي نوآوري را مورد بحث قرار ميدهد. در اين بخش همچنين سازوكارهاي لازم براي پشتيباني فرايند نوآوري، معرفي ميشوند. بخش پاياني (ششم) به موضوع تصاحب ارزش از نوآوري پرداخته و به اين سئوال پاسخ ميدهد كه “چگونه از تلاشهاي انجام شده در زمينه نوآوري ارزش بيافرينيم و منفعت كسب كنيم؟”. اين بخش مفاهيمي چون پذيرش و انتشار نوآوري و نيز روشهاي توسعه كسب و كار مبتني بر نوآوري را مورد توجه قرار ميدهد.

Professor John Bessant
Professor of Innovation and Entrepreneurship

اطلاعات بیشتر

Originally a chemical engineer, Professor John Bessant has been active in research, teaching and consultancy in technology and innovation management for over 25 years. He currently holds the Chair in Innovation and Entrepreneurship at Exeter University where he is also Research Director. In 2003, he was awarded a Fellowship with the Advanced Institute for Management Research and was also elected a Fellow of the British Academy of Management. He served on the Business and Management Panel of both the 2001 and 2008 Research Assessment Exercises. He has acted as advisor to various national governments and to international bodies including the United Nations, The World Bank and the OECD.

Professor Bessant is the author of over 20 books and monographs and many articles on the topic and has lectured and consulted widely around the world. His most recent books include Managing innovation (now in its 4th edition) and High involvement innovation (both published by John Wiley and Sons).

Joe Tidd is a physicist with subsequent degrees in technology policy and business administration. He is Professor of technology and innovation management at SPRU, and visiting Professor at University College London, and previously at Cass Business School, Copenhagen Business School, and Rotterdam School of Management. Dr Tidd was previously Deputy Director of SPRU, and Head of the Innovation Group and Director of the Executive MBA Programme at Imperial College.

He has worked as policy adviser to the CBI (Confederation of British Industry), presented expert evidence to three Select Committee Enquiries held by the House of Commons and House of Lords, and was the only academic member of the UK Government Innovation Review. He is a founding partner of Management Masters LLP.

He was a researcher for the five-year International Motor Vehicle Program of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), which identified Lean Production, and has worked on technology and innovation management projects for consultants Arthur D. Little, CAP Gemini and McKinsey, and numerous technology-based firms, including American Express Technology, Applied Materials, ASML, BOC Edwards, BT, Marconi, National Power, NKT, Nortel Networks and Petrobras, and international agencies such as UNESCO in Africa. He is the winner of the Price Waterhouse Urwick Medal for contribution to management teaching and research, and the Epton Prize from the R&D Society.

He has written nine books and more than 80 papers on the management of technology and innovation, including Managing Innovation (sixth edition, 2018, with John Bessant), has more than ۱۸,۰۰۰ research citations (Google Scholar), hosts a popular YouTube channel,  and the Innovation Portal in excess of a million page visits (Google Analytics). Many of these publications are available from ResearchGate. He is part of the Intrapreneurship Hub, a collaborative venture between Sussex, Bocconi and Renmin business schools.

He is the founder and Managing Editor of the International Journal of Innovation Management , which is the official journal of International Society of Professional Innovation Management (ISPIM), now in its 21st year, and Managing Editor of the research series on Technology Management for Imperial College Press, currently with 32 titles.

Prof Joseph Tidd
Professor of Science & Technology Policy Research (SPRU - Science Policy Research Unit, Business and Management)

اطلاعات بیشتر

بخـش ۳ : جستـجو

فصل ۵: منابـع نــوآوري

۵-۱- نوآوري از كجا سرچشمه مي گيرد؟

۵-۲- فشار دانش

۵-۳- كشش تقاضا

۵-۴- نياز چه كساني؟

نقش بازارهاي نوظهور

۵-۵- حركت به سمت سفارشي سازي انبوه

۵-۶- كاربران در مقام نوآوران

۵-۷- كاربران با نيازهاي استثنايي

۵-۸- مشاهده ديگران

۵-۹- نوآوري نوتركيب

۵-۱۰- قوانين و مقررات

۵-۱۱- آينده و پيش بيني

۵-۱۲- پيشامدها

۵-۱۳- چارچوبي براي نگاه به منابع نوآوري

۵-۱۴- نحوه جستجو

۵-۱۳- برقراري توازن ميان بهره برداري و كاوش

ظرفيت جذب

ابزارها و سازوكارهاي جستجو

مديريت ارتباطات دانشي درون سازماني

گسترش پيوندهاي بيروني

ارسال ديده بان

كاوش آينده هاي چندگانه

استفاده از اينترنت

كار با كاربران فعال

ژرف كاوي

آزمايش و يادگيري

سرمايه گذاري خطرپذير درون سازماني

استفاده از كارگزاران و رابطان

يادگيري جستجو در مرزهاي نوآوري

۵-۱۸- دو بعد جستجوي نوآوري

۵-۱۹- نقشه اي از فضاي جستجو چكيده و مطالعات تكميلي

پيوندهاي وبگاه كتاب

مراجع

فصل ۶: شبكه هاي نوآوري

۶-۱- هيچ كس جزيره اي تنها نيست

مدل »اسپاگتي« نوآوري

شبكه هاي نوآوری

شبكه ها در بدو شكل گيري

شبكه هاي درون سازمان ي

شبكه هاي برون سازمان ي

شبكه هاي يادگير ي

شبكه در قلمرو ناشناخته ها

مديريت شبكه هاي نوآوري

پيكره بندي شبكه هاي نوآوري

چگونه شبكه هاي نوآوري را مديريت كنيم؟

چكيده و منابع تكميلي

پيوندهاي وبگاه كتاب

مراجع

بخــش ۲: بستر نوآوري

فصل ۳: ايجاد سازماني نوآور

۳-۱- چشم انداز مشترك، وجود رهبري و عزم نوآوري

۳-۲- ساختار مناسب سازماني

۳-۳- افراد كليدي

۳-۴- مشاركت گسترده در نوآوري

نقشه راه جلب مشاركت كاركنان

۳-۵- كار تيمي اثربخش

۳-۶- فضاي خلاق

رفتار

حمايت سازماني از نوآوري

شيريني انرژي نوآوري

جو در برابر فرهنگ

اعتماد و باز عمل كردن

چالش و مشاركت

ميدان دادن به ايده ها

تعارض و تضارب آرا

ريسك پذيري

آزادي عمل

۳-۷- مرزگستري

۳-۸- فراتر از شرايط پايدار

چكيده و مطالعات بيشتر

پيوندهاي وبگاه كتاب

مراجع

فصل ۴: توسعه راهبرد نوآوري

۴-۱- راهبرد نوآوري : عقلايي يا تدريجي؟

راهبرد عقلايي

رويكرد تدريجي به راهبرد

توصيه هايي براي مديران

راهبري نوآوري در مقابل تقليد نوآوري

۴-۲- توانمندي هاي پوياي بنگاه ها

نهادها: تامين مالي، مديريت و حكمراني شركت

يادگيري از نظام هاي نوآوري خارجي

يادگيري و تقليد

۴-۳- حفاظت از منافع نوآوري

۴-۴- مسيرهاي تحول فناوري

۴-۵- توسعه شايستگي هاي ويژه بنگاه

نظر همل و پاراهالاد درباره شايستگي ها

ارزيابي رويكرد شايستگي هاي محوري

توسعه و حفظ شايستگي ها

۴-۶- جهاني سازي نوآوري

۴-۷- توانمندسازي برا ي تدوين راهبرد

روتين هايي براي كمك به تحليل راهبردي

رويكردهاي مختلف براي مديريت سبد پروژه هاي نوآوري

خلاصه و مطالعات تكميلي

پيوندهاي  وبگاه كتاب

مراجع

بخـش ۱: مديريت نوآوري

فـصــل۱:  نوآوري چيست و چه اهميتي دارد؟

۱- ۱- مقدمه

۱- ۲- چرا نوآوري مهم است؟

۱- ۳- سوالي قديمي، زمينه اي جديد

۱- ۴- نوآوري چيست؟

۱- ۵- نگاهي فرآيندي به نوآوري

نوآوري

ابعاد چهارگانه فضاي نوآوري

نگاشت فضاي نوآوري

۱- ۶- بررسي ابعاد مختلف نوآوري

نوآوري تدريجي- انجام بهتر كار فعلي

نوآوري در پلت فرم

نوآوري ناپيوسته

نوآوري در معماري/ اجزا و اهميت دانش .

چرخه عمر نوآوري- تاكيدهاي متفاوت در گذر زمان

مديريت نوآوري

چكيده و مطالعات بيشتر

پيوندهاي  وبگاه كتاب

مراجع

فصل ۲: نوآوري: يك فرآيند محوري كسب وكار

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تفاوتها حول يك موضوع واحد

نوآوري و خدمات

سازمان با مرزهاي گسترده

بنگاه هاي غيرانتفاعي

اندازه مهم است

سازمان هاي پروژهمحور

شبكه ها و سيستم ها

تفاوت عوامل زمينهاي (در سطح ملي، منطقه اي و محلي)

بهتر انجام دادن/ متفاوت انجام دادن

۲- ۳- روند توسعه مدل ها ي نوآوري

مشكلات مدل هاي تكبعدي

آيا مي توان نوآوري را مديريت كرد؟

۲- ۵- يادگرفتن مديريت نوآوري: ايجاد و توسعه روتين هايي پيرامون فرآيند پايه

۲- ۶- سنجش موفقيت نوآوري

۲- ۷- از مديريت موفق نوآوري چه مي دانيم؟

۲- ۸ – روتين هاي موفقيت در مديريت نوآوري

عوامل زمينهاي مهم

۲- ۹- فراسوي حالت پايدا

چكيده و مطالعات بيشتر

پيوندهاي وبگاه كتاب

مراجع

  • Provides a balanced approach to the management of innovation including market and organizational as well as technological issues.
  • Draws on the latest research in innovation management.
  • Written by leading authorities on the management of innovation.
  • Includes brief case studies.