نوآوری باز خدماتی

چسبرو در این کتاب پارادایم نوآوری باز را وارد حوزه خدمات کرده و از روند فزاینده خدماتی شدن می‌گويد. آموزه‌های اين کتاب هم برای بنگاه‌های خدماتی و هم توليدی بسیار کاربردی و کلیدی است. حرکت برنامه‌ريزی‌شده به سوی خدماتی شدن در قالب پارادایم نوآوری باز می‌تواند رمز موفقیت و تمایز بسیاری از کسب‌وکارها باشد.

برگردانِ فارسی کتاب دوم پرفسور هنری چسبرو (پدر نوآوری باز) که با رضايت نويسنده و با درج مقدمه ای ويژه از سوی وی در ايران منتشر شده است. اين اثر نخستین کتاب در باب نوآوری خدماتی به زبان فارسی است.

مولف: هنری چسبرو

مترجم: سیدکامران باقری

سال چاپ: ۱۳۹۱

ویدئوی معرفی کتاب

درحال بارگذاری...

بخش خدمات به مهم‌ترین بخش اقتصادکشورها تبدیل شده است، اما جای شگفتی است که دانسته‌های ما از چگونگی پیشرفت و بهبود کسب‌وکارهای خدماتی بسیار ناچیزاند.آن چه درباره نوآوری می‌دانیم ریشه در دنیای محصولات و فناوری‌های نو دارد؛ اما دنیای خدمات با محصولات و فناوری‌ها بسیار متفاوت است.اگر بنا بر این است که در قرن بیست‌ویکم در زمینه نوآوری پیشرفتی کنیم ، ناگزیر از آموختن نوآوری در کسب‌وکارهای خدماتی هستیم.اما الزام برای آموختن نوآوری خدماتی ،دلیل دیگری هم دارد.بیشتر شرکت‌های تولیدی محصول‌پایه در خطر افتادن به دام ـ معمولی شدن – هستند.در این دام ، شرکت‌ها همچنان به نوآوری در محصول ادامه می‌دهند تا اینکه در می‌یابند از این کار سودی نمی‌برند یا سودشان بسیار ناچیز است.سرآمدی در نوآوری خدماتی راهی مناسب برای گریز از این دام است. آموزه‌های کاربردی این کتاب ، خوانندگانش را در شناخت ریشه‌ای چالش‌ها و فرصت‌های نوآوری خدماتی در کسب‌وکارهای خدمات‌پایه و محصول‌پایه یاری می‌دهد و برای سیاست‌گذاران علم و فناوری ، مدیران شرکت‌ها و تمامی اساتید و دانشجویان مدیریت نوآوری مفید و آموزنده خواهد بود.

Henry Chesbrough
professor and executive director of the Center for Open Innovation at the Haas School of Business at the University of California

Henry Chesbrough is professor and executive director of the Center for Open Innovation at the Haas School of Business at the University of California, Berkeley. Previously, he was a professor at the Harvard Business School. His book Open Innovation was named Best Business Book by Strategy & Business magazine, and the best book on innovation on NPR’s All Things Considered. His second book, Open Business Models, was named one of the 10 best business books by BusinessWeek, and Scientific American rated him as one of its Top 50 business and technology leaders

فصل هشتم: نوآوري باز خدماتي براي كسب وكارهاي خدمات

شناخت بهتر مشتريان

بنا نهادن سكويي بر پا يه تجارب مشتريان تان

 • مشاهده مستقيم مشتريان
 • مشاهده اينترنتي مشتريان

سكوسازي بر پايه خدمات تان

آمازون : سكوداري كه هنوز در حال تكامل است

 • سرمايه گذاري در سكو
 • باز كردن سكو
 • آموزه هايي از آمازون براي نوآوري باز خدماتي

فصل نهم: نوآوري باز خدماتي در اقتصادهاي نوپا

اِيشين پينتز: نوآوري باز خدماتي در يك صنعت سنتيِ محصول پايه

چالش معمولي شدن

لمس مستقيم تر مشتري

از كمك به مشتري تا نوآوري خدماتي

 • دفتر مجازي پشتيباني از توزيع كنندگان
 • استفاده از نوآوري خدماتي براي گريز از فشار معمولي شدن

بازار تبادل دارايي هاي فك ري سيليكون شانگهاي

شانگو: شركتي محصول پايه كه به دنياي خدمات پا مي گذارد

 • تمركز بر نوآوري باز خدماتي
 • مدل كسب وكاري جديد براي شانگو
 • نتايج اوليه

نوآوري باز خدماتي در اقتصادهاي نوپا

 • آموزه ها
 • تفاوت ها با اقتصادهاي پيشرفته

فصل دهم : نوآوري باز خدماتي: راهِ پيشِ رو

نوآوري در بستر تاريخي

چالش هاي نوآوري خدماتي

 • نياز به پژوهش نوآوري خدماتي
 • فراتر رفتن از مرز بندي هاي سنتي خدمات
 • يك پارچه سازي در خدمات

راه پيشِ رو

فصل پنجم: با خدمات مدل كسب وكار خود را دگرگون كنيد

تعريف مدل كسب وكار

مدل هاي كسب وكار براي نوآوري خدماتي

 • هماهنگ كردن فعاليت هاي گوناگون مدل هاي كسب وكار
 • لَختي مدل كسب وكار موفق

ابزارهايي براي دگرگون كردن مدل كسب وكار

 • از نگاشت ها تا مدل هاي كسب وكار جايگزين
 • عمل‌گرایی
 • رهبري تغيير مدل كسب وكار

بازسازماندهي براي مدل كسب وكار خدماتي

 • سازماندهي با هدف رسيدن به صرفه مقياس و گستره
 • سكوسازي براي مدل كسب وكار
 • باز شدن با هدف سكوسازي
 • تهيه نگاشت مفهومي نوآوري باز خدماتي

بخش دو: نوآوري باز خدماتي در عمل

فصل ششم: نوآوري باز خدماتي در شركت هاي بزرگ

زيراكس

هوانوردي جنرال الكتريك

هواپيمايي كِي اِل اِم

مريل لينچ

آموزه هايي از نوآوري خدماتي در شركت هاي بزرگ

فصل هفتم: نوآوري باز خدماتي در شركت هاي كوچك

جايگاه مناسب كسب وكار شما كجاست؟

كسب وكارهاي ويژه

 • باشگاه قايق راني حلقه المپيك
 • آموزه هايي براي شركت هاي خدماتي در بازارهاي ويژه

كسب وكارهاي فوراني

 • نت بِيس
 • آموزه هايي براي شركت هاي خدماتي در كسب وكارهاي فوراني

كسب وكارهاي خدمات تخصصي

 • شركت سي اِس آي
 • آموزه هايي براي شركت هاي خدماتي در كسب وكارهاي تخصصي

كسب وكارهاي خدماتي چيره

 • شبكه تلويزيوني اِم تي وي
 • آموزه هايي براي شركت هاي خدماتي در كسب وكارهاي چيره

مزيت هاي نوآوري باز براي شركت هاي كوچك خدماتي

فصل اول: چرا نوآوري باز در خدمات؟

دام معمولي شدن

راه برون رفت از اين تنگنا

مرز نوآوري محصول پايه براي شركت ها

رشد و كسب مزيت رقابتي از راه خدمات

چالش دگرگون سازي مدل هاي كسب وكار

نوآوري در مدل كسب وكار خدمات : صنعت پست

چارچوب نوآوري باز در خدمات

نكته يك : كسب وكار خود را خدماتي بپنداريد

 • معمولي شدن در برابر استاندارسازي : تنشي در نوآوري خدمات
 • ساختار سازماني شما براي نوآوري در خدمات

نكته دو : نوآوران بايد با مشتريان هم آفريني كنند

نكته سه : نوآوري باز به نو آوري در خدمات شتاب و ژرفا مي دهد

نكته چهار : نوآوري خدمات مدل هاي كسب وكار را دگرگون مي كند

 • گره زدن هر چهار نكته براي پيروزي

در مسابقه خودتان بدويد : بر دام معمولي شدن چيره شويد

بخش يك: چارچوبي براي فوران نوآوري و رشد

فصل دوم: مدل كسب وكار خود را خدماتي بپنداريد

زيراكس

هوانوردي جنرال الكتريك

هواپيمايي كِي اِل اِم

مريل لينچ

آموزه هايي از نوآوري خدماتي در شركت هاي بزرگ

فصل سوم: هم آفريني با مشتري

تغيير نقش مشتريان در خدمات

دانش نهفته

نمونه هايي از دانش نهفته

مزيت راهبردي اطلاعات نهفته

تجربه طراحي و تمركز بر مشتريان

آموزه هايي از صنعت موسيقي

هم آفريني : چشم اندازي نوين براي موسيقي

سليق ه آفرينان : هم آفريني در تبليغ موسيقي

فصل چهارم: گسترش نوآوري خدماتي به بيرون از سازمان تان

چكيده اي از نوآوري باز

تخصصي شدن و بازارهاي روبه رشد

 • پِي چِكس : پردازش گر تخصصي حقوق و مزايا

خدمات همچون مجموعه اي از فرآيندها

تخصصي شدن و صرفه مقياس و گستره

 • صرفه مقياس
 • صرفه گستره

ساخت سكوي خدماتي بر پايه صرفه گستره

نوآوري باز و تخصصي شدن

 • باز بودن بيرون – به – درون در خدمت صرفه گستره
 • باز بودن درون – به – برون در خدمت صرفه مقياس

نوآوري باز و نوآوري خدماتي