سخنرانی در دانشگاه سمنان

  برگزاری کارگاه در پارک علم و فناوری خراسان

  برگزاری کارگاه در شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی

  برگزاری سمينار تخصصی در دومين کنفرانس مديريت فناور

  برگزاری کارگاه در همايش روش های تحقيق در علوم و فن

  سخنرانی در کارگاه آموزشی انتقال فناوری

  سخنرانی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران

  برگزاری کارگاه در مرکز رشد فناوری کرمانشاه

  برگزاری کارگاه در پارک علم و فناوری استان مرکزی

  هدايت پانل تخصصی همايش تحقيق و توسعه

  سخنرانی در دانشگاه اميرکبير

  ارائه مقاله در سومين همايش کيفيت و بهره وری صنعت ب

  ارائه مقاله در شانزدهمين کنفرانس بين المللی برق

  ارائه مقاله در هفدهمين کنفرانس بين المللی برق

  ارائه مقاله در نخستين کنفرانس مديريت فناوری ايران

  سخنرانی در نشست انجمن زيست فناوری ايران

  سخنرانی در کنگره نفت، گاز و پتروشيمی ايران

  ارائه مقاله در کنفرانس بين المللی مديريت فناوری 20

  ارائه مقاله در کنفرانس بين المللی مديريت فناوری 20

  ارائه مقاله در کنفرانس بين المللی مديريت فناوری 20

  سخنرانی در همايش بين المللی مالکطت فناوری و نوآوری

  ارائه مقاله در ششمين همايش تحقيق و توسعه صنايع و م

  ارائه مقاله در دومين کنفرانس مديريت فناوری ايران

  ارائه مقاله در دومين همايش روش های تحقيق در علوم و

  ارائه مقاله در همایش بین‌المللی فناوری و نوآوری


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.