کارگاه يک‌روزه مديريت و تجاری‌سازی فناوری، دانشگاه آزاد مشهد، 21 آذر1392.
One-day workshop on technology management and commercialization, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran, December 12, 2013.
۱۳۹۲/۱۰/۱ :تاريخ

  کارگاه نيم روزه مديريت نوآوری باز و شبکه‌ای، انجمن مديريت فناوری ايران، تهران، ايران، 18 آذر 1392.
Half-day workshop on Open and network-based innovation, Iranian Association of Management of Technology, Tehran, Iran, December 9, 2013.
۱۳۹۲/۱۰/۱ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو روزه موج نوآوری،آکادمی مديران شرکت بين‌المللی کناف، سیِنا، ايتاليا، 30-31 فروردين 1391
Innovation Wave, Knauf Academy, Siena, Italy, April 19-20 2012
۱۳۹۱/۶/۲۸ :تاريخ

  کارگاه يک‌روزه "تحليل فرآيندهای مديريت فناوری"، شرکت سايپاپرس، سی‌ام آذر 1390، تهران، ايران.
One-day workshop on "Analysis of Technology Mangement Processes," SaipaPress Company, Tehran, Iran, Dec. 21, 2011.
۱۳۹۰/۱۰/۲ :تاريخ

  کارگاه يک روزه "تجاری سازی فناوری"، انجمن مديريت فناوری ايران، در محل مرکز تحقيقات سياست های علمی کشور، تهران، ايران، 30 تير 1390.
One-day workshop on "Technology Commercialization," Iranian Association of Management of Technology, Tehran, Iran, 21 July 2011.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی "مديريت نوآوری در صنعت نفت ايران"، دوره عالی مديريت نفت و گاز، در محل انستيتو نفت دانشگاه تهران، ايران، 15 تير 1390.
Half-day workshop on "Innovation Management in Iranian Petroleum Industry," Oil & Gas mini MBA, Institute of Petroleum Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, 6 July 2011.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو روزه "تحليل فرآيندهای مديريت فناوری "، پالايشگاه سرخون و قشم، بندرعباس، ايران، 4و 5 تيرماه 1390.
Two-day workshop on "Analysis of Technology Management Processes," Qeshm & Sarkhoon Gas Treating Complex, Bandar Abbas, Iran, June 25-26, 2011.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی نيم روزه "نوآوری باز، شبکه سازی و مديريت مالکيت فکری"، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ايران، 2 خرداد 1390.
Half-day workshop on "Open Innovation, Networking and IP Management," Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran, May 23, 2011.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  سخنرانی کليدی با عنوان "نوآوری باز و شرکت های دانش بنيان"، چهارمين گردهمايي تخصصی فعالان و متخصصان مديريت فناوری، دانشکده مديريت دانشگاه تهران، تهران، 28 ارديبهشت 1390.
Keynote Speak on "Open Innovation & Knowledge-based Companies," 4th gathering of MOT practitioners and specialists, Tehran University, Tehran, Iran, May 18, 2011.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی دو روزه "مديريت فناوری پيشرفته"، مديران پژوهشکده های زير نظر سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی ، تهران، 27 و 28 مهرماه 1389.
Two-day Workshop on "Technology Management ," Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Tehran, Iran, 19-20 October 2010.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  سخنرانی کليدی با عنوان "تجاری سازی فناوری در صنعت نفت"، چهاردهمين همايش نفت، گاز و پتروشيمی، هتل المپيک تهران، 30 ارديبهشت 1389.
Keynote Speak on "Technology Commercialization in Petroleum Industry," 14th International Oil, Gas, and Petrochemicals Congress, Tehran, Iran, May 20, 2010.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی "مديريت فناوری در صنعت گاز"، (همراه با استاد گرامی جناب آقای دکتر آراستی)، گردهم آيي روسای پژوهشی شرکت ملی گاز، بندر عباس، 5 اسفند 1388.
Half-day workshop on "Technology Management in Gas Industry," Annual gathering of R&D managers of Iranian National Gas Company, Bandar Abbas, Iran, February, 24, 2010.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی "تجاری سازی اختراعات در ايران و خارج از کشور"، جنب دومين جشنواره ملی نوآوری و شکوفايي، 21 بهمن 1388.
Two-hour workshop on "Commercialization of Iranian inventions," Second national innovation Festival, Tehran, Iran, February 10, 2010.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "تجاری سازی فناوری"، پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه، 17 دی 1388.
One-day workshop on "Technology Commercialization," Kermanshah Technology Park, Kermanshah, Iran, 7 January 2010.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "نقشه راه فناوری"، شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی، تهران، 8 تير 1388.
One-day workshop on "Technology Roadmapping," Petrochemical Research & Technology Company, Tehran, Iran, 29 June 2009.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  سخنرانی با عنوان "تجربه صنعت نفت نروژ در سياستگذاری فناوری"، شوراي هماهنگي پژوهش وزارت نفت، ساختمان وزارت نفت، تهران، 3 بهمن 1386.
Keynote Speak on "Technology Policy of Norwegian Petroleum Industry," Research Coordination Council of Petroleum Ministry, Petroleum Ministry, Tehran, Iran, 23 January 2008.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  سخنراني با عنوان "انتقال فناوری در عصر نوآوری باز"، كارگاه آموزشي بين المللي برنامه ريزي و پياده سازي پروژه هاي انتقال تكنولوژي بين المللي" – APCTT-IROST و پارك فناوري پرديس، 29 آبان 1386.
Keynote Speak on "Intellectual Property Management in the Open Innovation Era," APCTT’s workshop on technology transfer,Tehran, 21 October 2007.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي يک روزه "قراردادهای امتياز فناوری"، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، 9 خرداد 1386.
One-day workshop on "Technology Licensing Agreements," Isfahan Science & Technology Town, Isfahan, Iran, May 30, 2007.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی يک روزه "مديريت فناوری"، مرکز مطالعات توسعه منطقه اي استان خراسان رضوي (در محل فرمانداري مشهد)، 31 خرداد 1386.
One-day workshop on "Technology Management," Regional development Research Center of Khorasan Razavi Province, Mashhad, Iran, 21 June 2007.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي يک روزه "قراردادهای امتياز فناوری"، سومين دوره آموزشي مديران پاركها و مراكز رشد، تهران، 9 اسفند 1385
One-day workshop on "Technology Licensing Agreements," Training course for managers of Iranian Science & Tech. Parks, Tehran, Iran, February 28, 2007.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي دو روزه "مديريت فناوری"، دومين دوره آموزشي مديران پارك ها و مراكز رشد كشور، پارك فناوري يزد، ايران، 16و 17 آذر 1385
Two-day workshop on "Technology Management," Training course for managers of Iranian Science & Tech. Parks, Yazd Science and Technology Park, Iran, December 7-8, 2006.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  سخنراني با موضوع "قراردادهای امتياز فناوری"، كارگاه آموزشي فن بازار ، شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي، 1 مرداد 1385
Keynote Speak on "Technology Licensing Agreements," Tech-mart workshop, Petrochemical Research and Tecnology company, Tehran, Iran, July 23, 2006.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  كارگاه آموزشي يک روزه "مديريت فناوری در شركت هاي نوپا"، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، اسفندماه 1384
One-day workshop on "Technology Management in Start-up Companies," Isfahan Science and Technology Town, Isfahan, Iran, March 2006.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ

  کارگاه آموزشی نيم روزه "نحوه سنجش R&D و سنجش نوآوری"، جنب دومين همايش روش های تحقيق در علوم و فنون مهندسی- مرکز همايش های بين المللی صدا و سيما، 19 ارديبهشت 1381
Half-day workshop on "R&D and Innovation Surveys," 2nd Conference on Research Methods in Engineering Science & Technology, Tehran, Iran, 9 May 2002.
۱۳۹۰/۸/۳ :تاريخ


هم آفرينی با کمک، هم فکری و هم راهی شما به سرچشمه ای از آموزه های مهم و کاربردی مديريت فناوری و مالکيت فکری تبديل خواهد شد.