وب‌نگاشت

/وب‌نگاشت

مدافعان وضعيت موجود نظام مالکيت صنعتی چه می‌گويند؟

کاستی‌های نظام مالکيت صنعتی ايران مدت‌هاست که در جامعه علم و فناوری کشور مورد انتقاد قرار گرفته و می‌گيرد. معمولاً اين انتقادات با پاسخی در فضای رسمی و عمومی همراه نمی‌شوند.