مصاحبه

//مصاحبه

برخی نوآوری‌ها موجب تغییر رفتار می‌شوند

برخی نوآوری‌ها موجب تغییر رفتار می‌شوند. تحلیل پیامد این نوآوری‌ها با اتکا به نگاه‌ها و رفتارهای سنتی امکان‌پذیر نیست. می‌توانید در ویدیوی زیر با یکی از این نوآوری‌ها، از زبان پدر واقعیت افزوده آشنا شوید.