توليد تحت ليسانس

/Tag:توليد تحت ليسانس

چرا داشتن فرآيند رسمی توسعه محصول جديد لازم است؟

بسياری از شرکت‌های توليدی ايرانی بر پايه واردات يا بازرگانی محصولات خارجی شکل گرفته و می‌گيرند. با توجه به ريسک و پيچيدگی کمتر واردات و بازرگانی محصولات خارجی …